Monday, 24 March 2008

Transformer II nè pà con

model free, bào chế ra cái này. đang test thử xem sao! hì.hì...
1 comment:

Junio de Janico said...

not bad man! however i just bought the art book of Hoang Nguyen also , the place i saw u ah, so marvelous u should buy one man!!!!!1